Este codigo utiliza Fisher-Yates Shuffling Algoritmo para mezclar un array.

function shuffle(arr) {
  var i,
    j,
    temp;
  for (i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
    j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    temp = arr[i];
    arr[i] = arr[j];
    arr[j] = temp;
  }
  return arr;  
};

Ejemplo:

var a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
var b = shuffle(a);
console.log(b);
// [2, 7, 8, 6, 5, 3, 1, 4]